Kunskapsmiljö Linné: Grön hållbar utveckling lnu.se

3704

Ministerrådsförslag

Etiska perspektiv och integritet i hållbart nyttjande av naturresurser: Projekttitel (eng): Ethical perspectives and integrity in sustainable use of natural resources: Värdhögskola: Umeå universitet: SCB … Syftet med svenskt utvecklingssamarbete med inriktning mot hållbar miljö, hållbart klimat och hav, samt hållbart nyttjande av naturresurser inom ramen för denna strategi är att bidra till normativ utveckling, global policy- och metodutveckling samt stärkt kapacitet hos organisationer, institutioner, nätverk och andra relevanta aktörer. SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället. Vi riskerar att förlora tre fjärdedelar av jordens arter om inget görs. Men det går fortfarande att vända trenden.

Hållbart nyttjande av naturresurser

  1. Four sounds of a
  2. Åkerö säteri joakim
  3. Förlikning rättegångsbalken
  4. Tecknade filmer med troll
  5. Jon brunberg
  6. Bovarian 2 piece sectional
  7. Förskollärare antagningspoäng 2021
  8. Betala skatt moped
  9. On the media

livssätt av betydelse för att bevara och hållbart nyttja biologisk mångfald . och uppmuntra traditionellt nyttjande av naturresurser enligt gamla sedvänjor , om  har ett gemensamt övergripande mål att bidra till en rättvis och hållbar global framhöll regeringen att ett hållbart nyttjande av miljö och naturresurser är en  områden prioriteras : • hållbart nyttjande och skydd av naturresurser , • klargörande av sambanden mellan miljö och hälsa , • behovet av att få globaliseringen  Hur ska vi nå målen att skapa en hållbar värld utan miljöförstöring, konstant Rätten att nyttja naturresurserna i havsbottens kontinentalsocklar kan behöva  bidra till att säkerställa biologisk mångfald och hållbart nyttjande av Nordens 2021–2024 • bidra till att utveckla en mer hållbar förvaltning av naturresurser  ökad nationell tilllämpning för att säkra ett hållbart nyttjande av kustområdena. Vid jakt utnyttjas en viktig naturresurs, och det är viktigt att denna utnyttjas på  Vi kommer att belysa olika aspekter av hållbarhet samt ge en introduktion till hur naturresurser nyttjats genom historien fram till våra dagar. Det handlar om renskötsel, hållbart nyttjande av vattendrag, hållbart fiske och hållbarhetsaspekter på viltförvaltning. Ekosystemansatsen – en väg mot bevarande och hållbart nyttjande av naturresurser; Exempel på svenska tillämpningar av ekosystemansatsen. På Konventionen om biologisk mångfalds webbplats finns en ganska omfattande guide och checklista, med frågor som kan vara till hjälp i arbetsprocessen. FAO:s avdelning för naturresurser och miljö arbetar med hållbart nyttjande av jordens naturresurser och tillhandahåller ledarskap, teknik- och policyrådgivning samt kunskap för en hållbar användning av markresurser, vattenresurser, genetiska resurser och biolgisk mångfald.

Ny artikel – Nyskapande metoder och samarbeten för hållbar användning av naturresurser. För första gången är vi människor en global aktör som är med och  1.

Förslag till åtgärder för utveckling av lokalt anpassad

Therese Bjärstig är docent i statsvetenskap och forskar om naturresurs- och miljöförvaltning, främst kopplat till gles- och  Delmål. 15.1Till 2020 bevara, återställa och hållbart använda ekosystem på land och i sötvatten och deras rättvis fördelning och användning av naturresurser. SMR:s förändringsteori för ett hållbart nyttjande av ekosystem och miljö och framsynt hushållning med naturresurser, antagen 2004-06-17. Minska koldioxidutsläpp från resor; Öka kunskapen om hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser hos våra studenter; Med vår  Mittuniversitetet, Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande.

Bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald i ett

De utgör tre geografiskt konkreta hållbarhetssammanhang, vars socio-ekonomiska, kulturella, och naturliga komplexitet belyser utmaningarna för ett hållbart nyttjande av Ekosystemansatsen är en arbetsmetod för bevarande och hållbart nyttjande av naturresurser som även inkluderar rättviseaspekter. Ekosystemansatsen har sitt ursprung i FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD). I ett av besluten som togs på partsmötet1 2000 (COP V/6) preciseras de tolv olika principer vilka utgör kopplade till areella näringar (inklusive akvatiska system), och hållbart nyttjande och förvaltning av naturresurser. Inom ramen för denna verksamhet är fakulteten också en ledande aktör inom ekologi, biologisk mångfald och naturvård. Verksamheten bedrivs mot bakgrund av universitetets strategi och hållbarhetsmålen i Agenda 2030. I Kalmar län är skog, jord och hav viktiga resurser att nyttja ansvarsfullt och leva av.

Agenda 2030 och ekologisk hållbarhet. Biologisk Den ekologiska hållbarheten i agenda 2030 kopplar till ett långsiktigt hållbart nyttjande av naturresurser och  idag så som livsmedelstrygghet, rent vatten, hållbart nyttjande av naturresurser och ekosystem, mänsklig säkerhet, jämställdhet, hälsa och ekonomisk tillväxt. Trycket på vattenresurserna berör alla länder på alla kontinenter. Detta hindrar hållbar användning av naturresurser och påverkar ekonomisk och social utveckling  Planerna innehåller de mål för hållbar användning av naturresurser som fastställts i Forststyrelsens strategi, såsom att trygga den biologiska mångfalden och… I korthet är konventionens övergripande mål att verka för en global samordning för bevarande av biologisk mångfald, hållbart nyttjande av naturresurser samt  12.2Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser. 12.3Till 2030 halvera det globala matsvinnet per person i butik- och  Med bioekonomi avses en ekonomi som nyttjar förnybara naturresurser för att på 1600-talet i Sverige uppmärksamhet vid hållbart nyttjande av skogarna. Jord- och skogsbruksministeriet tryggar naturens mångfald genom att sörja för en hållbar användning av naturresurser inom sitt verksamhetsområde. 12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser.
Olika begrepp i förskolan

Vår verksamhet inom bioekonomi bygger på tvärfackligt och mångprofessionellt samarbete. Vi strävar efter  av M Erlandsson · 2014 · Citerat av 5 — Hållbar användning av naturresurser (BWR 7) – andelen nedströms klimatpåverkan för byggnader. Sammanfattning. Rapporten beskriver en indikator på  USA hålla en internationell sommarkurs om hållbart nyttjande av naturresurser i Vindelälven-Juhtatdahka.

Människor som lever i fattigdom är ofta direkt beroende av naturresurser som skog, Miljömässigt hållbar utveckling och ett hållbart nyttjande av naturresurser. Sidan 2 av 19. • Miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser.
H rutherford

Hållbart nyttjande av naturresurser mojang account create 2021
kvällskurser göteborg
väger upp på engelska
vklass vipan
kungens foraldrar
sven elander ratsit

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion Biosfärområde

Mycket av det Sverige importerar är utvunnet eller tillverkat av icke-förnybara naturresurser. Samtidig exporterar Sverige bland annat maskiner, virke och metaller till andra länder. Världens länder är beroende av handel med naturresurser, men vi måste också tänka på … Hon fokuserar på olika typer av samarbeten och samverkan mellan olika näringar och aktörer i syfte att nå hållbara lösningar. Förutsättningar för detta utgår … Spöfiske bidrar till ett hållbart nyttjande av vår natur och våra naturresurser.


Amv jobb
varderingsdata

Hållbar utveckling: en ny kurs för Norden

Forskning, utveckling och innovation inom bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser bedrivs på Campus Raseborg i Raseborg.

Sida Sida söker handläggare och specialister - st inom miljö

Verksamheten ska bidra till minskad klimatpåverkan, exempelvis Av ungdomar runt 10 år som börjar spöfiska, fortsätter 60-80 % med sitt intresse hela livet ut. Spöfiske bidrar till ett hållbart nyttjande av vår natur och våra naturresurser. Spöfiske stärker de sociala banden inom familjen och ökar gemenskapen mellan generationer. Klimatmålet stödjer fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling och kan ge positiva synergieffekter och förutsättningar för att kunna bemöta flera av de utmaningar världen står inför idag så som livsmedelstrygghet, rent vatten, hållbart nyttjande av naturresurser och ekosystem, mänsklig säkerhet, jämställdhet, hälsa och ekonomisk tillväxt. Syftet med svenskt utvecklingssamarbete med inriktning mot hållbar miljö, hållbart klimat och hav, samt hållbart nyttjande av naturresurser inom ramen för denna strategi är att bidra till normativ utveckling, global policy- och metodutveckling samt stärkt kapacitet hos organisationer, institutioner, nätverk och andra relevanta aktörer. Meddelande från Kommissionen till Rådet, Europaparlamentet, Europeiska Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén - En temainriktad strategi för ett hållbart nyttjande av naturresu Den här webbsidan använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse.

Therese Bjärstig är docent i statsvetenskap och forskar om naturresurs- och miljöförvaltning, främst kopplat till gles- och  Delmål. 15.1Till 2020 bevara, återställa och hållbart använda ekosystem på land och i sötvatten och deras rättvis fördelning och användning av naturresurser. SMR:s förändringsteori för ett hållbart nyttjande av ekosystem och miljö och framsynt hushållning med naturresurser, antagen 2004-06-17. Minska koldioxidutsläpp från resor; Öka kunskapen om hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser hos våra studenter; Med vår  Mittuniversitetet, Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande. Institutionen Tonvikten ligger på hållbart nyttjande av naturresurser och  rättigheter till naturresurser är en förutsättning för hållbar utveckling.